วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 15
วันพุธที่ 28 กันยายน 2554
    
         ความรู้ที่ได้รับ

                    อาจารย์ได้สรุปเนื้อหาวิชาทั้งหมดที่เรียนมาว่าเรียนแล้วได้อะไรบ้างให้นักศึกษาช่วยกันตอบ เช่น
           - เทคนิคการผลิตสื่อ
           - ความถูกต้องและความเหมาะสมในการนำไปใช้
           - การทำงานร่วมกับผู้อื่น
           - วัตถุประสงค์ในการทำสื่อ
           - ประเภทของสื่อ
           - การใช้ความคิดสร้างสรรค์
             ฯลฯ
           - หัวใจหลักของเกมส์การศึกษา คือ สาระ
           - การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
          - พัฒนาการ คือ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

อาทิตย์หน้าอาจารย์นัดสอบ*


บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 14
วันพุธที่ 21 กันยายน 2554    
เเสดงชุด" นักรบนิรนาม"                                                                           


เนื้อหา สาระการเรียนรู้ - ไม่ มีการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดการแสดงนาฎศิลป์ไทยในรายวิชา การจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย ณ อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก (ชั้น8)

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 13
วันพุธที่ 14 กันยายน 2554
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ - วันนี้ได้แจกเอกสารเกมการ ศึกษา อาจารย์ได้อธิบายถึงเกมการศึกษาและได้บอกวิธีการทำเกมการศึกษาที่ถูกต้อง และอาจารย์ได้ตรวจบล็อคของนักศึกษา

ครั้งที่ 12
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554
              เนื้อหาสาระการเรียนรู้ - อาจารย์ได้ อธิบายถึงเรื่องเกมการศึกษาและให้นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คนเพื่อจัดทำเกมการศึกษาในแต่ละหน่วย  จัดกลุ่มเสร็จอาจารย์ให้จับฉลากว่าแต่ละกลุ่มจะได้หน่วยอะไรโดยกลุ่ม ข้าพเจ้าได้ หน่วยที่ 3 หน่วย หนูทำได้ และอาจารย์ได้แจกกระดาษแข็งให้นักศึกษานำกลับไปทำเกมการศึกษาเป็นกลุ่มแล้ว นำไปมาส่งในคาบถัดไป 

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 11
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554
ส่งงาน

          


เนื้อหาสาระในการเรียนรู้ : - อาจารย์ให้นักศึกษาสรุป เกมการศึกษา จาก Mindmap
                                  - อาจารย์ร่วมกับนักศึกษาร่วมกันสรุป เกมการศึกษา
                               


สิ่งที่อาจารย์มอบหมาย : - ทำเกมการศึกษามาส่ง
                                 - ทำ Mindmap จากโปรแกรม Mindmap  เรื่องเกมการศึกษา

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 10 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554
     ความรู้ที่ได้รับ
          -วันนี้อาจารย์ได้ทบทวนสื่อที่นักศึกษาทำว่าทำได้กี่แบบแล้วอาจารย์ก็ได้ อธิบายถึงการทำสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยว่าสื่อต้องสอดคล้องกับวิธีการที่ทำให้ เกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้คือเด็กสามารถเรียนรู้เพื่อนเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อความอยู่รอด งานที่ต้องทำ   
          -จับกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ให้นำขวดน้ำพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยกลุ่มละ1ชิ้น พร้อมเขียนวิธีการทำสื่อและประโยชน์ของสื่อบันทึกการเรียน

ครั้งที่ 9 
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554
หมายเหตุ : ไม่ได้มาเรียนเนื่องจากไมาสบาย