วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 3

วันพุธ 6 กรกฎาคม 2554
  เนื้อหาสาระในการเรียนรู้
- อบรมเรื่องมารยาท การตรงต่อเวลา การแต่งกายที่ถูกระเบียบ
- อบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมของสื่อของการเรียนการสอนและตัวนักศึกษา ก่อนถึงเวลาเรียนทุกครั้ง
- พูดถึงการทำบล็อก และวิธีการทำบล็อกเพื่อเป็นสื่อที่ใช้ในการส่งงานทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฟังเพลง พร้อมแสดงความคิดเห็นจากเพลงที่ได้ฟัง เพลง "เล่นอะไรทำเอง" 
- รู้จักถึงความประหยัด 
- ความคิดสร้างสรรค์
- ได้ของที่ไม่เหมือนใคร
- ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
- ได้ใช้ความคิดที่หลากหลาย 
- ได้รับความภูมิใจจากสิ่งของที่ตนเองได้ทำ
- รู้จักการพึ่งพาตนเอง 
- สร้างรายได้ เพลง "อย่าทิ้งต้องเก็บ" 
- มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนกระทำ 
- ความมีระเบียบ 
- รู้หน้าที่ 
- ได้รับรู้ถึงโทษของการทิ้งขยะ
- มีวินัย 
- ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของเด็ก 
     เพลง "พระรัตนตรัย" เป็นสื่อที่สอนให้เด็กได้ปฎิบัติตาม ตามพระพุทธศาสนา สื่อ คือ... 
           - เป็นตัวกลางของการเรียนรู้ 
           - สิ่งที่ถ่ายทอดทำให้เข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้ คือ...- ผู้ฟังสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง และนำไปใช้ได้เมื่อรับรู้และเข้าใจจากการเรียนนั้นๆ ได้ จึงถือว่าเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง หลักในการเลือกใช้เพลง - เลือกให้ตรงกับสถานการณ์ - สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะสอน - เหมาะสมกับวัยและอายุของเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น