วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 10 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554
     ความรู้ที่ได้รับ
          -วันนี้อาจารย์ได้ทบทวนสื่อที่นักศึกษาทำว่าทำได้กี่แบบแล้วอาจารย์ก็ได้ อธิบายถึงการทำสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยว่าสื่อต้องสอดคล้องกับวิธีการที่ทำให้ เกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้คือเด็กสามารถเรียนรู้เพื่อนเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อความอยู่รอด งานที่ต้องทำ   
          -จับกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ให้นำขวดน้ำพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยกลุ่มละ1ชิ้น พร้อมเขียนวิธีการทำสื่อและประโยชน์ของสื่อไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น