วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554


บันทึกการเรียน


ครั้งที่ 6
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554
          เนื่อหาสาระในการเรียนรู้ - อาจารย์ได้ให้เขียนอธิบายถึงการเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ว่าอะไรที่สามารถใช้เป็นสื่อได้บ้าง
               สื่อ คือ ตัวกลางหรือสิ่งที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจตรงกัน
                     1.รูปภาพ
                     2.เพลง
                     3.ป้าย
                     4.ใบปลิว
                     5.คำขวัญ
                     6.สื่อวิทยุ
                     7.การพูดอธิบายประชาสัมพันธ์
                     8.การจัดนิทรรศการ
               สื่อที่เป็นกิจกรรม คือ การจัดทำที่มีขั้นตอนหรือกระบวนการในการทำงาน
                     - การเดินรณรงค์
                     - การส่งต่อโพสต์การ์ด  เป็นต้น
               การทำให้เด็กได้รับรู้เราต้องอาศัยโดยการปฎิบัติจริง ให้เขาได้จับต้อง สัมผัสด้วยตัวของเขาเองจึงทำให้ เด็กเกิดการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น
                          ตา-ดู         หู-ฟัง          จมูก-ดมกลิ่น        ลิ้น-ชิมรส        มือ-สัมผัส  
              หากเด็กได้รับการเรียนรู้เช่นนี้ จะทำให้ตอบสนองไปสู่สมองแล้วเด็กจะเกิดการรับรู้หรือซึมซับตั้งแต่เด็กได้ มาก จนถึงขั้นเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยทีเดียว
              การเรียนรู้ คือ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แล้วมีการตอบสนองให้เห็นได้ชัด ทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อการอยู่รอดในสังคม
             การรับรู้ คือ การได้สัมผัสจากสิ่งต่างๆแล้วเกิดอาการรูสึกว่าสิ่งนั้นคืออะไร

             กิจกรรมในห้องเรียน
                    อาจารย์ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 5-6 คน เพื่อทำกิจกรรม
                        - การทำภาพหมุน
                        - การทำภาพยก
                        - การทำภาพเลื่อน
                        - การทำภาพลอย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น